Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi umowę („Umowa”) między użytkownikiem, który kupuje lub korzysta z produktów i/lub usług AlphaTheta Corporation. Użytkownika akceptuje i wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy, (1) klikając przycisk „Zgadzam się” lub o podobnej treści, jeżeli pojawi się taki monit lub (2) w inny sposób wchodząc na naszą Stronę bądź z niej korzystając. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na ten regulamin, musi niezwłocznie zaprzestać wszelkiego korzystania z naszej strony internetowej pod adresem www.pioneerdj.com („Strona”).

Niniejsza Umowa została ostatnio zaktualizowana dnia 21 lutego 2017 roku. W każdej chwili zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania Strony i/lub warunków niniejszej Umowy bez uprzedniego powiadomienia. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszych warunków, aby zapoznać się z ewentualnymi modyfikacjami. Modyfikacje zaczynają obowiązywać niezwłocznie po wstawieniu na Stronę. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu modyfikacji będzie traktowane jako akceptacja zmodyfikowanych warunków.

Właścicielem i operatorem Strony jest AlphaTheta Corporation 6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012, Japonia („AlphaTheta Corporation” lub „Nas” lub „My”).

PRZEPROWADZENIE I REJESTRACJA

Aby korzystać ze Strony, użytkownik musi mieć 13 lat lub więcej. Dalsze korzystanie ze Strony oznacza zapewnienie, że użytkownik ma co najmniej 13 lat oraz jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na rejestrację u nas, jednocześnie wyraża zgodę, że wszystkie informacje przekazane nam są prawdziwe i dokładne oraz zaktualizuje je, aby były aktualne, pełne i dokładne. W trakcie procesu rejestracji pojawi się monit o wybranie hasła. Hasło i konto użytkownika są tylko do użytku indywidualnego, nie wolno go przekazywać innym pracownikom, znajomym ani rodzinie. Użytkownik wyraża zgodę, że cały czas będzie traktował hasło poufnie. Użytkownik akceptuje, że przejmuje pełną odpowiedzialność za działania lub transakcje związane z jego kontem lub hasłem. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić AlphaTheta Corporation, jeżeli dowie się o nieuprawnionym użyciu hasła.

Wszystkie informacje, jakie uzyskamy na temat użytkownika w związku z korzystaniem ze strony, podlegają naszej polityce prywatności, która została włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Jeżeli użytkownik chce powiadomić nas o treści, która według niego nie jest zgodna z niniejszym regulaminem, powinien skontaktować się z nami bezpośrednio. Należy wtedy dołączyć zrzut ekranu adresu Uniform Resource Locator („URL”) niezgodnej treści oraz powody, dla których według użytkownika występuje brak zgodności. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że podczas korzystania z TEJ STRONY może napotkać materiały niepożądane. Niniejszym Użytkownik rezygnuje i zgadza się zrezygnować z wszelkich praw, roszczeń i działań prawnych wobec AlphaTheta Corporation, wynikających z zetknięcia się z takimi materiałami.

Użytkownik nie może wykorzystywać konta do naruszania zasad bezpieczeństwa innego konta ani podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do innej sieci bądź serwera. Użytkownicy, którzy naruszają bezpieczeństwo systemu lub sieci, mogą ponosić odpowiedzialność na mocy prawa karnego lub cywilnego.

Użytkownik wyraża zgodę, że w dowolnym momencie, wyłącznie według naszego uznania, możemy zamknąć konto bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika oraz bez zwrotu kosztów, jeżeli będziemy podejrzewać naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu. Ponadto Użytkownik akceptuje, że będziemy w pełnym zakresie współpracować w ramach sprawdzania naruszeń bezpieczeństwa lub sieci na innych stronach, w tym z organami ścigania w związku z dochodzeniami w sprawach podejrzenia naruszenia prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa autorskie do dowolnej treści TEJ STRONY, w tym między innymi do informacji, materiałów, zdjęć, grafik, tekstów, danych, głosów i dźwięków (zwanych dalej wspólnie Treścią), należą do AlphaTheta Corporation lub innych właścicieli praw.

Prawo autorskie zabrania kopiowania, powielania, modyfikowania, odsprzedawania, przekazywania, dystrybuowania lub wykorzystywania Treści w inny sposób bez upoważnienia ze strony AlphaTheta Corporation lub innych właścicieli praw, z wyjątkiem wykorzystywania do celów prywatnych bądź w inny sposób dozwolony prawem autorskim. Przed wykorzystaniem Treści należy uzyskać pisemną zgodę od AlphaTheta Corporation.

WARUNKI ODSYŁANIA

Użytkownik nie może wstawiać odesłań do Strony, jeżeli nie spełnia niniejszych warunków odsyłania. Prawo do odsyłania to tej Strony podlega jednoznacznym warunkom, jeżeli zapewniona jest zgodność z poniższymi ograniczeniami:

 1. Łącze musi odsyłać do strony głównej „pioneerdj.com”.
 2. Łącze nie może wykorzystywać, naruszać lub zniekształcać logotypów, grafik, sloganów, znaków usługowych, znaków towarowych lub informacji o prawie autorskim firmy AlphaTheta Corporation lub innych podmiotów trzecich.
 3. Łącze i powiązane materiały nie mogą zawierać treści Strony w środowisku ramek lub modyfikować układu, zawartości bądź wyglądu Strony.
 4. Łącze i powiązane materiały nie mogą sugerować przynależności ani wprowadzać w błąd na temat relacji między stroną odsyłającą a AlphaTheta Corporation oraz
 5. Łącze i powiązane materiały nie mogą opisywać firmy AlphaTheta Corporation, usług dostępnych na Stronie ani samej Strony, w sposób nieprawdziwy, wprowadzający w błąd, uwłaczający, oszczerczy lub obraźliwy w inny sposób.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie prawa dotyczące znaków towarowych, nazw handlowych i logotypów (zwanych dalej wspólnie Znakami towarowymi) na TEJ STRONIE należą do AlphaTheta Corporation lub innych właściwych właścicieli praw. Prawo znaków towarowych lub inne stosowane prawo zabrania stosowania Znaków towarowych bez upoważnienia firmy AlphaTheta Corporation lub innych właścicieli praw, z wyjątkiem użycia legalnie dozwolonego przez takie prawa.

STRONY PODMIOTÓW TRZECICH

Na naszej Stronie mogą znajdować się łącza do innych stron w Internecie lub możliwy jest do niej dostęp z innych stron w Internecie, należących do internetowych firm handlowych bądź innych podmiotów trzecich lub przez nie zarządzanych, które mogą zawierać odniesienia do informacji, oprogramowania, materiałów, produktów i/lub usług dostarczanych przez podmiot trzeci. Te strony podmiotów trzecich mogą zawierać informacje, które przez niektóre osoby są traktowane jako niewłaściwe lub obraźliwe. Użytkownik akceptuje, że te strony podmiotów trzecich są poza naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność lub treść znajdującą się na wszelkich stronach podmiotów trzecich.

W przypadku wątpliwości dotyczących takich łączy lub treści znajdującej się na takich stronach Użytkownik powinien kontaktować się z administratorem strony lub webmasterem stron podmiotów trzecich. Nie aprobujemy ani nie przejmujemy odpowiedzialności za strony internetowe stron trzecich, usługi lub produkty.

NOTA PRAWNA

NINIEJSZA STRONA ORAZ TREŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH. AlphaTheta Corporation ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, PRAWNYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI OGRANICZONYCH DO POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, POKUPNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI W ODNIESIENIU DO TEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ TREŚCI.

AlphaTheta Corporation może według własnego uznania zmieniać, dodawać lub usuwać dowolną treść lub adres URL TEJ STRONY, a także zakończyć lub wstrzymać działanie części lub całej STRONY bez uprzedniego powiadomienia.

ZABEZPIECZENIE PRZED ROSZCZENIAMI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie przed roszczeniami wobec firmy AlphaTheta Corporation oraz jej spółek nadrzędnych, zależnych, filii, kadry kierowniczej i pracowników, a także zwolnienie ich z odpowiedzialności, roszczeń, wydatków lub żądań, w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawników, zgłaszanych przez podmioty trzecie z powodu (a) korzystania lub nadużywania Strony przez użytkownika, (b) zaniedbań i niewłaściwego zachowania podczas korzystania ze Strony i (c) naruszania prawa, zasad, przepisów lub warunków niniejszej Umowy. Firma AlphaTheta Corporation zastrzega sobie prawo na własny koszt do samodzielnej obrony oraz podejmowania wszelkich kroków odnośnie wszelkich spraw, w przypadku których przysługuje jej zwolnienie z odpowiedzialności ze strony Użytkownika.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWANE PRAWO, W ŻADNEJ SYTUACJI ŻADNA SPÓŁKA AlphaTheta Corporation NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYKŁADOWE, KARNE, SPECJALNE, PRZYPADKU LUB WYNIKOWE (W TYM, ALE NIE TYLKO OGRANICZONE DO SZKÓD Z POWODU NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB ABSOLUTNEJ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH, WIZERUNKU, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, OBRAŻENIA CIAŁA, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, NIEWYWIĄZANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ, W TYM W DOBREJ WIERZE LUB PRZY UZASADNIONEJ DBAŁOŚCI, ZA ZANIEDBANIA ORAZ WSZYSTKIE INNE STRATY MAJĄTKOWE), WYNIKAJĄCE Z UMOWY LUB ZWIĄZANE Z NIĄ W DOWOLNY SPOSÓB, ZA KORZYSTANIE LUB BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ DZIAŁAŃ BĘDĄCYCH PODSTAWĄ ROSZCZENIA, NAWET JEŻELI AlphaTheta Corporation LUB INNE OSOBY BĄDŹ PODMIOTY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O TAKICH SZKODACH.

INACZEJ NIŻ W PRZYPADKU UMYŚLNEGO NARUSZANIA PRZEPISÓW PRZEZ AlphaTheta Corporation, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW AlphaTheta Corporation W POŁĄCZENIU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIGDY NIE PRZEKROCZY 1000 USD LUB CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CIĄGU 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH USŁUGĘ AlphaTheta Corporation, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WYŻSZA.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH ZABRONIONE JEST WYKLUCZANIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.

SKŁADANIE PROPOZYCJI

W AlphaTheta Corporation obowiązują zasady nieakceptowania żadnych propozycji, uwag, sugestii, pomysłów, materiałów lub innych informacji dotyczących produktów i usług AlphaTheta Corporation (zwanych dalej wspólnie Propozycjami). W przypadku przekazania Propozycji do firmy AlphaTheta Corporation, takie przekazania Propozycji będzie traktowane jako akceptacja poniższych warunków:

 • AlphaTheta Corporation nie ma obowiązku poufnego traktowania żadnych Propozycji, wykorzystywania ich i komercjalizacji.
 • AlphaTheta Corporation nie ma obowiązku zgłaszania lub informowania o statusie wykorzystania Propozycji.
 • Użytkownik nie będzie wnosił żadnych roszczeń, że produkty lub usługi AlphaTheta Corporation naruszają prawa autorskie, własność przemysłową lub inne prawa własności intelektualnej zawarte w Propozycjach, jeżeli AlphaTheta Corporation skomercjalizuje takie Propozycje lub podobne pomysły.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ARBITRAŻ<

(a) Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem dowolnego państwa członkowskiego UE, niniejsza Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem angielskim. Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Kalifornii. Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem dowolnego terytorium poza Stanami Zjednoczonymi lub UE, niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Japonii. W zakresie, w jakim niniejsza Umowa zezwala na procesy i postępowania sądowe, użytkownik i AlphaTheta Corporation zgadzają się na wnoszenie spraw do osobistej i wyłącznej jurysdykcji w celu zażegnania wszystkich takich sporów w następujący sposób: (i) sądy Londynu, jeżeli użytkownik jest mieszkańcem państwa członkowskiego UE; (ii) sądy stanowe i federalne w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii, jeżeli użytkownik jest mieszkańcem USA oraz (iii) sądy w Tokio w Japonii w przypadku innego miejsca zamieszkania.

(b) W celu rozwiązywania sporów między użytkownikiem a AlphaTheta Corporation w najbardziej celowy i opłacalny sposób, użytkownik i AlphaTheta Corporation wyrażają zgodę, że wszystkie spory związane z niniejszą Umową będą rozwiązywane w ramach wiążącego arbitrażu. Arbitraż jest bardziej nieformalny niż proces w sądzie. W arbitrażu bierze udział arbiter zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, może się on wiązać z bardziej ograniczonym wyjaśnieniem niż w sądzie i może podlegać bardzo ograniczonemu rozpatrywaniu przez sąd. Arbitrzy mogą zasądzać te same odszkodowania i zadośćuczynienia jak sąd. Nasza umowa rozwiązywania sporów przez arbitraż obejmuje, ale nie jest ograniczona do wszelkich roszczeń wynikających z wszelkich aspektów niniejszej Umowy, na podstawie kontraktu, deliktu, przepisów prawa, oszustwa, matactwa lub innej teorii prawnej oraz bez względu na to, czy roszczenia powstają w trakcie lub po zakończeniu niniejszej Umowy. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI, UŻYTKOWNIK I AlphaTheta Corporation ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB DO UDZIAŁU W POZWACH ZBIOROWYCH, CHYBA ŻE TAKIE ZRZECZENIE JEST NIEWAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA STOSOWANEGO PRAWA. UŻYTKOWNIK I AlphaTheta Corporation WYRAŻAJĄ ZGODĘ, ŻE KAŻDA STRONA MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE TYLKO WE WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK POZWU ZBIOROWEGO W DOWOLNYM PROCESIE POZWU DOMNIEMANEGO LUB REPREZENTOWANEGO. Ponadto, jeżeli użytkownik i AlphaTheta Corporation podejmą inne ustalenia, arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby, a także nie może w inny sposób mieć charakteru nadrzędnego nad dowolną formą postępowania reprezentatywnego lub zbiorowego.

(i) Umowa o arbitrażu. W przypadku użytkowników z dowolnego państwa członkowskiego UE: Strony mogą wybrać ostateczne rozstrzygnięcie spraw wynikających z Umowy, odnoszących się do niej lub z nią związanych (w tym jej tworzeniem, interpretowaniem, zakresem zastosowania, wykonalnością, wykonaniem i naruszaniem) przez wiążący arbitraż. Jeżeli strony wyrażą zgodę na rozstrzyganie spraw w ramach arbitrażu, taki arbitraż będzie przeprowadzany zgodnie z zasadami arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Arbitraż będzie przeprowadzany w Londynie w języku angielskim. Arbiter nie ma możliwości przeprowadzania arbitrażu w żadnej formie grupowej lub zbiorowej ani nie połączy bądź nie skonsoliduje roszczeń wnoszonych przez lub wobec osób indywidualnych. Orzeczenie w sprawie zasądzenia przez arbitra może zostać wniesione przed dowolny sąd właściwej jurysdykcji.

(ii) W przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych:

 • Arbiter. Każdy arbitraż między użytkownikiem a AlphaTheta Corporation podlega procedurom rozwiązywania sporów handlowych oraz dodatkowym procedurom dla sporów związanych z konsumentami (wspólnie „Zasady AAA”) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu („AAA”), wraz z modyfikacjami przez niniejszą umowę oraz będzie zarządzany przez AAA. Zasady AAA oraz formularze do wypełnienia są dostępne na stronie www.adr.org lub można zadzwonić do AAA pod nr. 1-800-778-7879 albo skontaktować się z AlphaTheta Corporation.
 • Zawiadomienie; proces. Strona, która zamierza wystąpić o arbitraż musi najpierw przesłać pisemną informację o sporze do drugiej strony listem poleconym lub przez Federal Express (wymagany podpis) lub jeżeli nie mamy adresu fizycznego dla dokumentacji użytkownika, pocztą elektroniczną („Zawiadomienie”). Adres AlphaTheta Corporation do zawiadomień: AlphaTheta Corporation Americas,Inc. 2050 W 190th Street, Suite #109, Torrance, Kalifornia 90504 Attention: VP of Operations
 • Zawiadomienie musi (i) zawierać charakter i podstawę roszczenia lub sporu i określać właściwe zamierzone zadośćuczynienie („Żądanie”). Wyrażamy zgodę na działanie w dobrej wierze w celu rozpatrywania roszczeń bezpośrednio, ale jeżeli nie osiągniemy porozumienia w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia, użytkownik lub AlphaTheta Corporation może wszcząć postępowanie arbitrażowe. W trakcie procesu arbitrażowego kwota propozycji ugody złożona przez użytkownika lub AlphaTheta Corporation nie powinna być ujawniana arbitrowi do czasu, aż arbiter podejmie ostateczną decyzję w sprawie zasądzenia. Jeżeli nasz spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w ramach arbitrażu na korzyść użytkownika, AlphaTheta Corporation zapłaci (i) kwotę zasądzoną przez arbitra, (ii) ostatnią złożoną na piśmie kwotę ugody zaoferowaną przez AlphaTheta Corporation jako rozwiązanie sporu przed zasądzeniem przez arbitra lub (iii) 1000,00 USD, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
 • Opłaty. Jeżeli użytkownik rozpocznie arbitraż zgodnie z niniejszą Umową, AlphaTheta Corporation zwróci koszty opłaty za zgłoszenie, chyba że roszczenie przekracza 10 000 USD. Wtedy płatność wszelkich opłat podlega zasadom AAA. Wszystkie wysłuchania w ramach arbitrażu będą odbywać się w uzgodnionej wcześniej lokalizacji w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii, pod warunkiem, że jeżeli kwota roszczenia wynosi 10 000 USD lub mniej, użytkownik może wybrać, czy arbitraż zostanie przeprowadzony (i) wyłącznie na podstawie dokumentów przekazanych arbitrowi; (ii) przez wysłuchanie telefoniczne z powodu niestawienia się lub (iii) przez wysłuchanie osobiste na podstawie zasad AAA w hrabstwie (lub gminie) adresu rozliczeniowego. Jeżeli arbiter uzna, że przedmiot roszczenia lub zamierzone zadośćuczynienie w Żądaniu jest błahe lub roszczenie zostało wniesione w niewłaściwym celu (mierząc według norm określonych w przepisach federalnych postępowań cywilnych 11(b)), to płatność wszystkich opłat będzie podlegać zasadom AAA. W takiej sytuacji użytkownik wyraża zgodę na zrekompensowanie firmie AlphaTheta Corporation wszystkich środków pieniężnych wypłaconych wcześniej, które w przeciwnym razie podlegają obowiązkowi płatności na podstawie zasad AAA. Bez względu na sposób przeprowadzenia arbitrażu, arbiter wyda uzasadnioną decyzję na piśmie, wystarczającą do wyjaśnienia kluczowych ustaleń i wniosków, na podstawie których wydano decyzję i ewentualnie przyznano odszkodowanie. Arbiter może wydawać orzeczenia i rozwiązywać spory dotyczące płatności i zwrotu opłat bądź wydatków w dowolnym momencie w trakcie postępowania i na żądanie każdej ze stron złożone w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji merytorycznej przez arbitra.
 • Modyfikacje. Jeżeli w przyszłości AlphaTheta Corporation wprowadzi zmiany do niniejszych warunków arbitrażu (innych niż zmiana adresu AlphaTheta Corporation do zawiadomień), użytkownik może odrzucić taką zmianę, przesyłając nam pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni od zmiany adresu AlphaTheta Corporation do zawiadomień. W takiej sytuacji konto zostanie niezwłocznie zamknięte, a ten warunek arbitrażu pozostanie, ponieważ obowiązywał bezpośrednio przed odrzuconymi modyfikacjami. (iii) W przypadku mieszkańców Japonii lub innych krajów poza UE bądź Stanami Zjednoczonymi: Wszystkie roszczenia wnoszone przez nas lub przez użytkownika, wynikające z niniejszej Umowy, odnoszące się do niej lub z nią związane, będą rozpatrywane w ramach arbitrażu w Tokio w Japonii, zgodnie z zasadami Japońskiego Stowarzyszenia Arbitraży Handlowych. Decyzja arbitrażowa będzie ostateczna i wiążąca dla obydwu stron i będzie zawierała uzasadnienie.

(c) Wyjątki. Jest kilka poniższych wyjątków od niniejszej umowy w sprawie arbitrażu.

(i) Po pierwsze, jeżeli w sposób uzasadniony jesteśmy przekonani, że użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył prawa własności intelektualnych lub doszło do sytuacji grożącej takim naruszeniem, to możemy dążyć do zaprzestania szkodliwych praktyk lub innego właściwego zadośćuczynienia w każdym sądzie kompetentnej jurysdykcji.

(ii) Po drugie, w przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych wszystkie spory wynikające z Umowy, odnoszące się do niej lub z nią powiązane, mogą być, w opinii strony wnoszącej roszczenie, rozwiązywane w sądzie ds. drobnych roszczeń w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii, pod warunkiem, że wszystkie roszczenia wszystkich stron sporu podlegają jurysdykcji sądu ds. drobnych roszczeń. Ponadto obydwie strony mogą prowadzić działania w zakresie egzekwowania prawa za pośrednictwem właściwych amerykańskich organów federalnych, stanowych lub lokalnych tam, gdzie takie działania są dostępne.

(iii) Po trzecie, jeżeli użytkownik jest mieszkańcem dowolnego państwa członkowskiego UE i nie zgodzi się na rozpatrzenie roszczeń w ramach arbitrażu, sądy w Londynie będą wyłączną jurysdykcją do rozpatrywania wszystkich roszczeń wynikających z tej Umowy lub z nią związanych (w tym jej tworzeniem, wykonaniem i naruszaniem).

(iv) Po czwarte, w żaden sposób nie można doprowadzać do zrzeczenia się, utrudniania lub ograniczania w inny sposób praw firmy AlphaTheta Corporation lub użytkownika do dążenia do uzyskania zabezpieczenia roszczeń przed sądem.

Wymagania dotyczące przeglądarki
Szyfrowana komunikacja SSL, stosowana w przeglądarkach innych niż zalecane, może nie działać prawidłowo i takie przeglądarki mogą nie wyświetlać prawidłowo ekranów. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy pozyskać najnowszą wersję zalecanej przeglądarki i ją stosować.

Zalecane przeglądarki
Windows
Chrome - wersja 101 lub nowsza
Microsoft Edge - wersja 101 lub nowsza
Firefox - wersja 100 lub nowsza

Macintosh
Chrome - wersja 101 lub nowsza
Safari - wersja 13 lub nowsza

Najlepsze wyniki

Zobacz wszystkie wyniki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Może użyj mniej słów lub bardziej ogólnego wyszukiwanego hasła.
Jeśli nadal nie masz szczęścia, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta .