Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania

Niniejsza umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania („Umowa”) zostaje zawarta między użytkownikiem (osoba instalująca program oraz każdy podmiot prawny, na rzecz którego działa osoba) („Użytkownik” lub „Użytkownika”) a ALPHATHETA CORPORATION („AlphaTheta”).

WYKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KONFIGURACJĄ LUB INSTALACJĄ PROGRAMU OZNACZA AKCEPTACJĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. POZWOLENIE NA POBIERANIE I/LUB KORZYSTANIE Z PROGRAMU PODLEGA JEDNOZNACZNYM WARUNKOM NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH ZASAD. ABY NINIEJSZA UMOWA BYŁA WAŻNA I OBOWIĄZUJĄCA, NIE JEST WYMAGANA ZGODA PISEMNA LUB ELEKTRONICZNA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE JEST UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU I MUSI ODPOWIEDNIO ZAPRZESTAĆ INSTALOWANIA LUB ODINSTALOWAĆ GO.

1. DEFINICJE

1.1 „Dokumentacja” oznacza pisemną dokumentację, specyfikacje oraz treść pomocy ogólnie udostępnioną przez AlphaTheta z celem pomocy w instalowaniu i korzystaniu z Programu.

1.2 „Program” oznacza całe oprogramowanie AlphaTheta lub jego część, na którą w ramach niniejszej Umowy firma AlphaTheta udzieliła licencji Użytkownikowi.

2. LICENCJA NA PROGRAM

2.1 Ograniczona licencja. Na podstawie ograniczeń niniejszej Umowy AlphaTheta udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłączonej, niezbywalnej licencji (bez prawa do sublicencji):

  • (a) na zainstalowanie pojedynczej kopii Programu na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do celów prywatnych Użytkownika, zgodnie z niniejszą Umową i Dokumentacją („Uprawnione korzystanie”);
  • (b) na korzystanie z Dokumentacji wspierającej Uprawnione korzystanie przez Użytkownika oraz
  • (c) na wykonanie jednej kopii Programu wyłącznie jako kopii zapasowej, pod warunkiem, że wszystkie tytuły i znaki towarowe, prawo autorskie oraz informacje o ograniczonych prawach zostaną przedstawione na kopii.

2.2 Ograniczenia. Użytkownik nie będzie kopiował ani wykorzystywał Programu lub Dokumentacji w sposób inny niż jednoznacznie dozwolone w ramach niniejszej Umowy. Użytkownik nie będzie przekazywał, udzielał sublicencji, wypożyczał, wynajmował, pożyczał Programu ani korzystał z niego do szkolenia podmiotów trzecich, współdzielił do celów komercyjnych lub wykorzystywał w biurze obsługi. Użytkownik nie będzie sam ani za pośrednictwem podmiotów trzecich modyfikował, stosował metod inżynierii odwrotnej, dezasemblował ani dekompilował Programu, z wyjątkiem zakresu jednoznacznie dozwolonego przez stosowane prawo i tylko po pisemnym powiadomieniu firmy AlphaTheta o zamierzonych działaniach.

2.3 Własność. AlphaTheta lub jego licencjodawcy zachowują wszystkie prawa, tytuły i roszczenia do wszystkich patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej w Programie lub Dokumentacji oraz wszystkich ich dzieł pochodnych. Użytkownik nie nabywa żadnych innych praw, wyrażonych lub dorozumianych, innych niż ograniczona licencja określona w tej Umowie.

2.4 Brak wsparcia. AlphaTheta nie ma obowiązku zapewnienia wsparcia, serwisowania, aktualizacji, modyfikacji lub nowych wersji Programu bądź Dokumentacji w ramach niniejszej Umowy.

3. NOTA PRAWNA DOTYCZĄCA GWARANCJI

PROGRAM I DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE W STANIE „JAKIM SĄ” BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, A UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z NICH NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W CAŁKOWITYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA ALPHATHETA JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I DOKUMENTACJI, W SPOSÓB WYRAŻONY, DOROZUMIANY, USTAWOWY LUB WYNIKŁYCH W TRAKCIE UŻYTKOWANIA, REALIZACJI BĄDŹ W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJAMI HANDLOWYMI, W TYM GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI, TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI.

4. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ REGULACJAMI

Użytkownik nie może używać lub w inny sposób eksportować bądź ponownie eksportować Programu z wyjątkiem uprawnienia na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych oraz prawa jurysdykcji, w której Program został nabyty. W szczególności, ale bez ograniczeń, Program nie może być eksportowany ani ponownie eksportowany (a) do żadnych krajów objętych embargiem USA ani (b) do nikogo, kto znajduje się na liście oznaczonych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na liście osób bądź instytucji zakazanych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Korzystając z Programu użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z tych krajów ani na żadnej z tych list. Użytkownik wyraża również zgodę, że nie będzie korzystał z Programu do celów zabronionych prawem Stanów Zjednoczonych, w tym bez ograniczeń, do opracowywania, projektowania, wytwarzania lub produkcji pocisków, broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej.

5. OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Program i Dokumentacje są „komercyjnym oprogramowaniem komputerowym” i „komercyjną dokumentacją oprogramowania” zgodnie z definicją tych terminów w 48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) i 252.227-7014 (a) (5) (2007). Prawa rządu amerykańskiego dotyczące Programu i Dokumentacji są ograniczone niniejszą licencją na podstawie 48 C.F.R. § 12.212 (Oprogramowanie komputerowe) (1995) i 48 C.F.R. §12.211 (Dane techniczne) (1995) l/lub 48 C.F.R. §227.7202-3, według obowiązywania. W takiej sytuacji licencje na Program i Dokumentacje są udzielane użytkownikom końcowym w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych: (a) tylko jako „przedmioty komercyjne” zgodnie z definicją tego terminu w 48 C.F.R. §2.101 ogólnie oraz zgodnie z wprowadzeniem do DFAR 212.102 i (b) tylko z tymi ograniczonymi prawami, które są zapewnione ogółowi na podstawie niniejszej licencji. W żadnej sytuacji rząd Stanów Zjednoczonych ani jego użytkownicy końcowi nie uzyskają praw większych niż udzielane innym użytkownikom według tej licencji. Producentem jest AlphaTheta Corporation, 6F, Yokohama i-Mark Place 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japonia.

6. SZKODY I ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NARUSZENIA

Użytkownik wyraża zgodę, że każde naruszenie ograniczeń niniejszej Umowy powoduje powstanie nieodwracalnej szkody po stronie AlphaTheta, której nie wyrówna odszkodowanie pieniężne. Oprócz szkód i innych środków zaradczych, do których firma AlphaTheta może być uprawniona, Użytkownik wyraża zgodę, że AlphaTheta będzie dążyć do uzyskania zabezpieczenia roszczeń w przypadku bieżącego, przypuszczalnego lub ciągłego naruszania niniejszej Umowy.

7. ZAKOŃCZENIE

AlphaTheta może zakończyć niniejszą Umowę w dowolnym czasie w przypadku naruszenia warunków przez Użytkownika. Jeżeli Umowa zostanie zakończona, Użytkownik przestanie korzystać z Programu, usunie go na stałe z komputera lub urządzenia mobilnego, na którym jest zainstalowany i zniszczy wszystkie posiadane kopie Programu oraz Dokumentacji, a następnie potwierdzi firmie AlphaTheta na piśmie, że to wykonał. Punkty 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 będą obowiązywać nadal po zakończeniu niniejszej Umowy.

8. WARUNKI OGÓLNE

8.1 Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnej sytuacji AlphaTheta lub jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności w związku z niniejszą Umową lub jej przedmiotem, niezależnie od teorii prawnej odnoszącej się do odpowiedzialności, za wszelkie szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne ani za szkody z powodu utraconych zysków, dochodów, możliwości biznesowych, oszczędności, danych, możliwości zastosowania lub kosztów nabycia produktów zamiennych, nawet jeżeli poinformowano o możliwościach takich szkód lub jeżeli takie szkody są przewidywalne. W żadnej sytuacji odpowiedzialność firmy AlphaTheta za wszelkie szkody nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Użytkownika na rzecz AlphaTheta lub jej spółek zależnych za Program. Strony zgodnie oświadczają, że ograniczenie odpowiedzialności i podział ryzyka opisany postanowieniami niniejszej Umowy znajdują odzwierciedlenie w cenie Programu i stanowią niezbędne elementy umowy sprzedaży pomiędzy stronami, bez których AlphaTheta nie udostępniłby Programu i nie zawarł niniejszej Umowy.

8.2 Ograniczenia lub wykluczenia gwarancji i odpowiedzialności zawarte w niniejszej Umowie nie mają wpływu ani nie stanowią uszczerbku dla praw ustawowych Użytkownika będącego konsumentem i będą miały zastosowanie dla Użytkownika tylko w zakresie, w jakim takie ograniczenia lub wykluczenia są dozwolone w ramach przepisów prawa jurysdykcji, w której znajduje się Użytkownik.

8.3 Autonomia postanowień i rezygnacja z roszczeń. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to zostanie wyegzekwowane do takiego stopnia, do jakiego jest to możliwe w danej sytuacji, a jeżeli w ogóle nie będzie możliwe do wyegzekwowania, zostanie ono wyodrębnione i usunięte z treści umowy w taki sposób, że pozostałe postanowienia nadal będą w pełni obowiązywać. Rezygnacja którejkolwiek ze stron z roszczeń związanych z danym naruszeniem postanowień niniejszej Umowy nie dotyczy naruszeń następujących po danym naruszeniu.

8.4 Brak przekazywania. Użytkownik nie może przekazywać, sprzedawać, przenosić, delegować lub w inny sposób dysponować niniejszą Umową lub innymi prawami i zobowiązaniami w jej ramach, w sposób dobrowolny lub niedobrowolny, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy AlphaTheta. Wszelkie domniemane przekazanie, przeniesienie lub delegowanie przez Użytkownika będzie nieważne i nieskuteczne. Z uwagi na powyższe niniejsza Umowa wiąże i odnosi skutki na korzyść stron i ich następców prawnych oraz beneficjentów.

8.5 Całość Umowy. Niniejsza Umowa stanowi pełny i kompletny zbiór postanowień regulujących stosunki pomiędzy stronami oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoległe umowy bądź oświadczenia, zarówno pisemne, jak i ustne, w zakresie jej przedmiotu. Niniejsza umowa nie może być w żaden sposób modyfikowana lub zmieniana bez uprzedniej wyraźnej zgody AlphaTheta wyrażonej na piśmie, a żaden inny akt, dokument lub zwyczaj nie może wprowadzić do Umowy jakichkolwiek zmian.

8.6 Użytkownik wyraża zgodę, że niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Japonii.

Najlepsze wyniki

Zobacz wszystkie wyniki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Może użyj mniej słów lub bardziej ogólnego wyszukiwanego hasła.
Jeśli nadal nie masz szczęścia, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta .