Beperkte Garantieverklaring voor XPRS-serie

Dit document bepaalt de garantievoorwaarden ("Garantie") voor producten uit de XPRS-serie van actieve luidsprekers. Lees de voorwaarden van de Garantie alvorens je het Product gebruikt.

Pioneer DJ Corporation (PDJ) biedt garantie voor producten uit de XPRS-serie van actieve luidsprekers die gekocht werden bij PDJ of in erkende PDJ-winkels in de in aanmerking komende regio’s die hieronder worden opgesomd (Producten) die niet naar behoren functioneren onder normale gebruiksomstandigheden conform de gebruikshandleidingen, installatiehandleidingen en relevante documentatie van de Producten en wanneer deze gebruikt werden conform de richtlijnen of instructies in de Producthandleiding, alsook de waarschuwingen in de handleiding of andere documentatie, of op stickers die aan de Producten bevestigd zijn. Deze producten worden zonder kosten gerepareerd binnen de Garantiedekkingsperiode die hieronder wordt vastgelegd. Producten die worden geretourneerd en vervangen op grond van deze Garantie worden eigendom van PDJ.

Deze Garantie is uitsluitend van toepassing op Producten gekocht bij PDJ of in erkende PDJ-winkels in de in aanmerking komende regio’s die hieronder worden opgesomd. De reparatie van niet-PDJ-hardwareproducten zal van toepassing zijn in zoverre de toepasselijke wetgeving bepaalt. Deze Garantie is jouw enige rechtsmiddel indien het Product niet naar behoren functioneert maar is aanvullend op en heeft geen invloed op jouw rechten onder eender welke toepasselijke wetgeving.

Deze Garantie wordt aangeboden aan elke persoon die wettelijk in het bezit is van het Product binnen de Garantieperiode.

Deze expliciete beperkte garantie vervangt alle andere expliciete, impliciete of wettelijke garanties, en daarnaast wijst PDJ de garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel expliciet af. In rechtsgebieden waar deze disclaimer van geïmpliceerde garanties niet afdwingbaar is, beperkt PDJ hierbij expliciet de duur van alle geïmpliceerde garanties tot de duur van de toepasselijke expliciete garantie.

Onder geen enkele omstandigheid creëert een bewering of verklaring gemaakt door een PDJ-vertegenwoordiger aan een klant een garantie.

Garantieperiodes en voorwaarden

In aanmerking komende regio’s en dekkingsperiodes voor Garantieverlenging
Regio Land Garantieperiode
Beperkt tot 3 jaar
Bijkomende garantie met Productregistratie
Versterkeronderdelen + 2 jaar
Andere onderdelen + 4 jaar
Afrika Zuid-Afrika, Algerije, Tunesië, Egypte, Kenia, Mauritius, Ivoorkust, Ghana, Angola, Nigeria, Mozambique
Azië en Midden-Oosten Israël, Turkije, VAE, Jordanië, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Koninkrijk Bahrein, Koeweit, Libanon, Qatar, Saoedi-Arabië
Europa Landen die lid waren van de Europese Economische Ruimte (EER) op 1 januari 2018 plus Wit-Rusland, Georgië, Rusland, Zwitserland en Oekraïne
Noord-Amerika Canada & VS
Oceanië Australië
Alle andere landen
(die hierboven niet zijn vermeld)
N.v.t.
Producten die in aanmerking komen voor een Garantieverlenging

Breedbandluidsprekers: XPRS10, XPRS12 en XPRS15
Subwoofers: XPRS115S en XPRS215S

Onderdelen die in aanmerking komen voor een Garantieverlenging

Indien de Garantieverlenging van toepassing is, kun je in overeenkomst met de voorwaarden van deze beperkte Garantieverklaring tot 5 jaar na de aankoopdatum gratis reparaties laten uitvoeren aan versterkeronderdelen en tot 7 jaar na de aankoopdatum aan andere onderdelen zoals luidsprekerdrivers. In uitzonderlijke gevallen behouden wij het recht voor het Product naar eigen goeddunken te vervangen of onderdelen van het Product te vervangen met nieuwe of gerecyclede onderdelen.

Garantieperiode

De bovenvermelde Garantieperiode gaat van start op de datum waarop je het product hebt gekocht bij PDJ of in een erkende PDJ-winkel. Tijdens die periode is er een bewijs van aankoop zoals het originele aankoopbewijs met de datum van de aankoop vereist om een beroep te kunnen doen op de gratis reparatiedienst.

Garantieverlenging door Productregistratie

Personen die de in aanmerking komende Producten hebben gekocht, kunnen die binnen 90 dagen na aankoop registreren op de Productregistratiepagina op de website van PDJ Global en het XPRS-garantieverlengingscertificaat downloaden van de Productregistratiepagina. Om gebruik te maken van de gratis reparatieservice binnen de verlengde Garantieperiode moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn als je het Product binnenbrengt voor reparatie:

 1. In aanmerking komende Producten: het model en de serienummers van je Product moeten overeenkomen met de gegevens in het XPRS-garantieverlengingscertificaat.
 2. Bewijs van aankoop: je moet het originele aankoopbewijs voorleggen waarop de aankoopdatum van het Product, de naam van de winkel en de naam van het Product vermeld staan.
 3. Het XPRS-garantieverlengingscertificaat: je moet een gedrukt exemplaar van het XPRS-garantieverlengingscertificaat voorleggen dat werd gedownload na de Productregistratie. De datum van de registratie moet binnen 90 dagen na aankoop vallen.
Garantieverlenging voor wie de in aanmerking komende Producten in het verleden heeft gekocht

Als je voor eind december 2017 de in aanmerking komende Producten hebt gekocht, kun je aanspraak maken op de verlengde Garantieservice door de Producten voor eind maart 2018 te registreren op de Productregistratiepagina, zolang aan alle bovenstaande Garantievoorwaarden voldaan is, inclusief het in aanmerking komende gebied.

Landenbeperking

De Pioneer DJ-garantieservice is uitsluitend beschikbaar in het land waar het Product oorspronkelijk werd gekocht. Pioneer DJ, zijn verdelers, dealers en erkende servicecentra zijn niet verplicht om Garantiediensten uit te voeren op Producten die in een ander land werden gekocht. De gratis reparatiedienst is uitsluitend beschikbaar binnen de normale of verlengde Garantiedekking als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

 1. Je hebt het product gekocht in een land dat wordt vermeld in de bovenstaande lijst.
 2. Er werd een reparatieverzoek gericht aan ons erkende servicecentrum in het land waar je het Product hebt gekocht.

Pioneer DJ biedt de vereiste Garantieservice aan onder de toepasselijke wetgeving in zoverre nationale, staats-, provinciale of territoriale wetgeving van toepassing is in het land van aankoop.

Omstandigheden waarin deze Garantie niet van toepassing is

Uitzonderingen

Deze Garantie is niet van toepassing in de volgende situaties:

 1. Als er geen Garantiekaart of -certificaat werd uitgegeven door PDJ of een erkende PDJ-winkel.
 2. Als je de datum en de winkel van aankoop niet kunt bevestigen.
 3. Als er wijzigingen werden aangebracht aan het Garantiecertificaat of het certificaat dat werd uitgegeven door PDJ of de erkende PDJ-winkel of als het certificaat onvolledig, beschadigd of onleesbaar is.
 4. Gewijzigde, beschadigde, onleesbare of verwijderde Productserienummers maken de volledige Garantie ongeldig.

Deze Garantie is niet van toepassing op eender welke niet-PDJ-hardwareproducten of software, zelfs als die samen met Pioneer DJ-producten verpakt, gebundeld of verkocht worden. Pioneer DJ biedt de Garantieservice uitsluitend aan voor Pioneer DJ-producten in zoverre bepaald wordt door de wet.

Wat dekt de garantie niet?
 1. Regelmatige controles, aanpassingen of onderhoud, alsook vervanging van onderdelen door normale slijtage.
 2. Storingen en schade veroorzaakt door ongelukken, verplaatsing, onjuiste behandeling, nalatigheid, aanpassingen, gebruik van niet-PDJ-onderdelen, verkeerd gebruik, installatie, de-installatie, onjuiste reparatie of hermodellering.
 3. Storingen en schade veroorzaakt door vuur, aardbevingen, blikseminslagen, andere natuurrampen, vervuiling, zoutschade, abnormale spanning, waterschade, oorlogsdaden, ordeverstoring of andere oorzaken buiten de controle van PDJ.
 4. Als de oorzaak van de storing te wijten is aan een niet-PDJ-product.
 5. Als de oorzaak van de storing te wijten is aan slechte omstandigheden (olie, rook, hitte, stof, water, direct zonlicht, onjuiste ventilatie etc.) inclusief defect raken, kleurverandering, verslechtering van het uiterlijk en de vorm, roest op metalen onderdelen.
 6. Verstoring van het luidsprekerophangingssysteem, verandering in geluidsdrukkenmerken etc. door normale slijtage.
 7. Producten die werden gekocht in andere winkels dan bij PDJ en in erkende PDJ-winkels.
Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen PDJ of zijn leveranciers aansprakelijk zijn tegenover jou voor eender welke indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, voor inbreuk op de garantie, het contract, een onrechtmatige daad of anderszins, zelfs als PDJ of de wederverkoper op de hoogte werd gebracht over de mogelijkheid van dergelijke schadegevallen. In geen geval zal de aansprakelijkheid van PDJ voor inbreuk op de garantie hoger zijn dan de aankoopprijs van het product. In bepaalde rechtsgebieden is de beperking van aansprakelijkheid die in deze paragraaf beschreven wordt niet toegestaan, en om die reden zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op jou.

Andere uitsluitingen

 • PDJ is niet verantwoordelijk voor enige schade aan apparatuur die gebruikt wordt in verband met het Product.
 • PDJ is niet aansprakelijk voor reparatie- of vervangingskosten of schade of verlies, direct of indirect gerelateerd aan een storing van het Product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies van zakelijke kansen (winstderving) behalve als dit beschreven staat onder deze Garantie of onder de toepasselijke wetgeving.
Wat moet je doen als er zich een storing voordoet bij jouw Product?
 • Alle Garantiereparaties moeten uitgevoerd worden door PDJ of een erkend PDJ-servicecentrum. Reparaties die werden uitgevoerd door niet-erkende reparateurs zullen niet worden terugbetaald en als dergelijke reparaties het Product beschadigen, wordt die schade niet gedekt door deze Garantie.
 • Je kunt aanspraak maken op deze Garantie door het Product terug te brengen naar de winkel waar je het hebt gekocht of rechtstreeks naar een erkend PDJ-servicecentrum. Raadpleeg de website van PDJ Global voor meer details over Garantiereparaties.
 • Doe een beroep op gespecialiseerde winkels voor de installatie en verwijdering van specifieke installatie-items of voor speciale werkzaamheden (bv. kabels leggen, planken installeren).

Het XPRS-garantieverlengingscertificaat downloaden

 1. Log in met je account of registreer je.
 2. Klik op [Jouw naam] om [Mijn profiel] weer te geven.
 3. Klik op het tabblad [Mijn producten].
 4. Klik op de knop “Jouw garantiecertificaat downloaden” onderaan rechts op de productregistratiesectie van het product in kwestie.
 5. Download het XPRS-garantieverlengingscertificaat (pdf).

Waarschuwing

Houd er rekening mee dat de algemene Garantievoorwaarden onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Topresultaten

Alle resultaten bekijken

Niet gevonden wat je zocht? Probeer het eens met minder woorden of met een algemenere zoekterm.
Nog steeds niets? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst.