Productgarantie

N.B.: Deze garantie is een aanvulling op wettelijke of andere rechten die u kunt hebben op grond van het plaatselijke consumentenrecht. Niets in deze garantiebepalingen beperkt of is van invloed op deze wettelijke rechten.

Pioneer DJ Europe Ltd (‘Pioneer DJ’), gevestigd Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex HA4 6QQ, Verenigd Koninkrijk, garandeert dat dit product vrij is van gebreken in materialen of uitvoering, in overeenstemming met de onderstaande bepalingen.

Bepalingen:

1. Deze Pioneer DJ Productgarantie is geldig in Nederland gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van eerste levering (‘Garantieperiode’).

2. Wanneer dit product niet naar behoren functioneert gedurende de Garantieperiode, zal Pioneer DJ of een Geautoriseerd Pioneer DJ Servicecentrum (‘ASC’) het product binnen een redelijke termijn kosteloos repareren of vervangen. Zie hieronder voor verdere informatie over hoe u aanspraak kunt maken op deze garantie.

3. De verplichtingen van Pioneer DJ zijn beperkt tot de reparatie (met nieuwe of gerecyclede onderdelen of producten) of de vervanging van het defecte product.

4. Alle reparaties op grond van de garantie moeten worden uitgevoerd door Pioneer DJ of een ASC. Reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde reparatiewerkplaatsen zullen niet worden vergoed en indien dergelijke reparaties schade toebrengen aan dit product, zal deze schade niet worden gedekt door deze garantie.

5. Deze garantie is niet van toepassing in andere gevallen dan gebreken in materialen of uitvoering en dekt in het bijzonder geen:

  • periodieke controles, aanpassingen, onderhoud of omzettingen alsmede vervanging van onderdelen vanwege normale slijtage;
  • schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, modificaties, gebruik van andere dan Pioneer DJ-onderdelen, onjuist gebruik, installatie of verpakking;
  • schade veroorzaakt door blikseminslag, water, brand, oorlogshandelingen, openbare onrust, onjuiste netspanning, onjuiste ventilatie of enige andere oorzaken waarop Pioneer DJ geen invloed heeft;
  • luidsprekers die worden blootgesteld aan een vermogen dat hoger is dan waarvoor ze zijn ontworpen;
  • producten met veranderde, gewiste, ontbrekende of onleesbare serienummers; en
  • niet-nakoming van enige richtlijnen in de Instructiehandleiding alsmede waarschuwingen in de betreffende Handleiding(en) of andere relevante documentatie.

6. De aansprakelijkheid van Pioneer DJ voor schade aan audio/video/data-mediadragers of apparatuur die wordt veroorzaakt door het product zal de voor het product betaalde prijs niet overschrijden.

7. Deze garantie wordt aangeboden aan een ieder die op rechtmatige wijze in bezit is gekomen van het product binnen de Garantieperiode.

8. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die zijn aangeschaft in een van de landen die in dit document worden genoemd. Zij blijft van kracht wanneer het product na de aanschaf naar enig ander genoemd land wordt gebracht.

9. Hoe werkt de garantie? Als u zich terecht beroept op deze garantie, zal Pioneer DJ:

  • het product repareren; of
  • het product vervangen door een identiek of gelijkwaardig product.

U heeft het recht een van de twee bovenstaande mogelijkheden te kiezen tenzij de mogelijkheid die u kiest objectief gezien onmogelijk of buitensporig duur is vergeleken met het alternatief. Een mogelijkheid is buitensporig duur als zij voor ons onredelijke kosten met zich meebrengt in vergelijking met de andere mogelijkheden, waarbij de waarde van het product, de mate van non-conformiteit en of de alternatieve mogelijkheid zou kunnen worden uitgevoerd zonder aanzienlijk ongemak voor u in aanmerking worden genomen.

10. Wat te doen als uw product defect is: U kunt zich beroepen op deze garantie door contact op te nemen met Pioneer DJ Europe Ltd, Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex HA4 6QQ, Verenigd Koninkrijk. Tel. +31 900 7466 337. Om u te kunnen helpen, dient u ons te voorzien van bepaalde informatie over het product en hoe en wanneer u het heeft aangeschaft, met inbegrip van:

  • het productmodel en serienummer, die te vinden zijn op de achterzijde van het product; en e
  • een bewijs van aankoop waarop de datum van aankoop vermeld moet zijn (dit kan zijn de oorspronkelijke factuur, een duidelijk ontvangstbewijs en/of het naar behoren ingevulde Garantiecertificaat.

Pioneer DJ behoudt zich het recht voor om te weigeren de garantieservice te verlenen indien enige van de hierboven verzochte informatie onvolledig of onleesbaar is. Soms zal het nodig zijn dat u het product aan ons retourneert, zodat wij het kunnen onderzoeken en voor zover nodig de reparatie kunnen uitvoeren. Als we u vragen het product per post aan ons te retourneren, zullen wij u een franco verzendetiket doen toekomen. Zorg dat het product goed wordt verpakt om verdere schade door transport te voorkomen.

Topresultaten

Alle resultaten bekijken

Niet gevonden wat je zocht? Probeer het eens met minder woorden of met een algemenere zoekterm.
Nog steeds niets? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst.