Gebruiksrechtovereenkomst voor software

Deze Gebruiksrechtovereenkomst voor software ('Overeenkomst') is een overeenkomst tussen u (zowel het individu dat het Programma installeert, als elke juridische entiteit in wiens naam het individu handelt) ('U' en 'Uw') en ALPHATHETA CORPORATION ('AlphaTheta').

ELKE STAP DIE U NEEMT OM HET PROGRAMMA TE INSTALLEREN OF IN TE STELLEN BETEKENT DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST AANVAARDT. DE TOESTEMMING OM HET PROGRAMMA TE DOWNLOADEN EN/OF TE GEBRUIKEN WORDT UITDRUKKELIJK GEGEVEN OP VOORWAARDE DAT U DE VOLGENDE BEPALINGEN NALEEFT. EEN SCHRIFTELIJKE OF ELEKTRONISCHE GOEDKEURING IS NIET VEREIST OM DEZE OVEREENKOMST GELDIG EN UITVOERBAAR TE MAKEN. ALS U NIET INSTEMT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U NIET DE TOESTEMMING OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN EN MOET U DE INSTALLATIE STOPZETTEN OF VERWIJDEREN, NAARGELANG DE SITUATIE.

1. DEFINITIES

1.1 'Documentatie' betekent alle schriftelijke documentatie, specificaties en de Help-inhoud die algemeen beschikbaar worden gesteld door AlphaTheta om het Programma te installeren en te gebruiken.

1.2 'Programma' betekent de volledige software van AlphaTheta of een deel ervan waarvoor AlphaTheta u het gebruiksrecht verleent onder deze Overeenkomst.

2. PROGRAMMALICENTIE

2.1 Beperkte licentie. Onderworpen aan de beperkingen van deze Overeenkomst, verleent AlphaTheta U een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht om te sublicentiëren) om:

  • (a) Eén kopie van het Programma te installeren op Uw computer of mobiele toestel, het Programma te gebruiken, uitsluitend voor Uw persoonlijke doelstellingen in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie (het 'Toegestane Gebruik');
  • (b) De Documentatie te gebruiken ter ondersteuning van Uw Toegestane Gebruik; en
  • (c) Een kopie van het Programma te maken, uitsluitend voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat alle titels en alle handelsmerk-, copyright- en beperkterechtenverklaringen gereproduceerd worden op de kopie.

2.2 Beperkingen. U zult het Programma of de Documentatie uitsluitend kopiëren en gebruiken voor zover dat uitdrukkelijk toegestaan is door deze Overeenkomst. U zult het Programma niet overdragen, sublicentiëren, verhuren, leasen of uitlenen, noch het Programma gebruiken om derden te trainen of als commerciële time-sharing, noch als servicebureau. U zult niet zelf, noch via een derde partij, het Programma wijzigen, aan reverse engineering onderwerpen, demonteren of decompileren, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan door de geldende wetgeving, en dan enkel nadat U AlphaTheta schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van Uw voorgenomen activiteiten.

2.3 Eigendom. AlphaTheta of zijn licentiegever behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle octrooirechten, auteursrechten, handelsmerkrechten, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten in het Programma en de Documentatie, en in en op alle afgeleide werken daarvan. U verwerft geen andere rechten, uitdrukkelijk noch impliciet, voorbij de beperkte licentie die wordt uiteengezet in deze Overeenkomst.

2.4 Geen ondersteuning. AlphaTheta is onder deze Overeenkomst niet verplicht om ondersteuning, onderhoud, upgrades, wijzigingen of nieuwe versies van het Programma of de Documentatie te leveren.

3. GARANTIEDISCLAIMER

HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN 'AS IS' GELEVERD ZONDER ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES, EN U AANVAARDT ZE OP UW EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER DAT TOEGESTAAN IS DOOR DE WET, WIJST ALPHATHETA UITDRUKKELIJK ALLE MOGELIJKE GARANTIES BETREFFENDE HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE VAN DE HAND, ZIJ HET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, OF VOORTVLOEIEND UIT DE PRESTATIES, DE VERKOOP, HET GEBRUIK OF DE HANDEL, INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, ACCURAATHEID, EIGENDOM OF NIET-SCHENDING.

4. EXPORTCONTROLE EN NALEVING VAN DE WETTEN EN REGLEMENTEN

U hebt niet de toestemming om het Programma op een andere wijze te gebruiken, te exporteren of te herexporteren, tenzij indien dat toegestaan is door de wet in de Verenigde Staten en door de wetten van de jurisdictie waarin het Programma werd verworven. In het bijzonder, maar zonder enige beperking, mag het Programma niet uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd worden (a) naar een land waarop een VS-embargo rust of (b) naar personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door het Programma te gebruiken, verklaart u en garandeert u dat u niet gevestigd bent in een dergelijk land en dat u op geen van die lijsten staat. U stemt er ook mee in het Programma niet te gebruiken voor doeleinden die verboden zijn onder de wet van de Verenigde Staten, inclusief en zonder beperking de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of de productie van kernwapens, raketten of chemische of biologische wapens.

5. RECHTEN BEPERKT DOOR DE AMERIKAANSE OVERHEID

Het Programma en de Documentatie worden aangemerkt als 'commercial computer software' en 'commercial computer software documentation' zoals die termen beschreven zijn in 48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) en 252.227-7014 (a) (5) (2007). De rechten van de Amerikaanse overheid met betrekking tot het Programma en de Documentatie zijn beperkt door deze licentie krachtens 48 C.F.R. § 12.212 (Computer software) (1995) en 48 C.F.R. §12.211 (Technical data) (1995) en/of 48 C.F.R. §227.7202-3, zoals van toepassing. Als dusdanig worden het Programma en de Documentatie in licentie gegeven aan de eindgebruikers van de Amerikaanse overheid: (a) enkel als 'commercial items', zoals die term gedefinieerd is in 48 C.F.R. §2.101 algemeen, en zoals opgenomen in DFAR 212.102; en (b) met enkel de beperkte rechten die aan het publiek worden toegekend krachtens deze licentie. Onder geen omstandigheden zullen aan de Amerikaanse overheid of de eindgebruikers ervan meer rechten verleend worden dan we verlenen aan andere gebruikers, zoals besproken in deze licentie. De producent is AlphaTheta Corporation, 6F, Yokohama i-Mark Place 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan.

6. SCHADEVERGOEDINGEN EN RECHTSMIDDELEN IN GEVAL VAN INBREUKEN

U aanvaardt dat elke inbreuk op de beperkingen van deze Overeenkomst AlphaTheta onherstelbare schade kan toebrengen, waarvoor een financiële schadevergoeding alleen ontoereikend zou zijn. Naast schadevergoedingen en andere rechtsmiddelen waarop AlphaTheta recht kan hebben, aanvaardt U dat AlphaTheta een kortgeding kan aanspannen om een werkelijke, dreigende of voortdurende inbreuk van deze Overeenkomst te voorkomen.

7. BEËINDIGING

AlphaTheta kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen indien u een van de bepalingen ervan schendt. Als deze Overeenkomst beëindigd wordt, dient U het gebruik van het Programma stop te zetten, het permanent te verwijderen van uw computer(s) en/of mobiele toestel(len) waarop het Programma geïnstalleerd is, alle kopieën van het Programma en de Documentatie in Uw bezit te vernietigen en AlphaTheta schriftelijk te bevestigen dat U dat hebt gedaan. Secties 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zullen ook na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven.

8. ALGEMENE VOORWAARDEN

8.1 Beperking van de aansprakelijkheid. In geen geval kunnen AlphaTheta of zijn verbonden ondernemingen in verband met deze Overeenkomst of zijn onderwerp aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, of schade als gevolg van verloren winsten, inkomsten, zaken, spaargelden, gegevens, gebruiken, of kosten voor de aanschaf van vervangende producten, ook niet indien AlphaTheta op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of als dergelijke schade te verwachten is. In geen geval zal de aansprakelijkheid van AlphaTheta voor schade groter zijn dan de bedragen die U in werkelijkheid aan AlphaTheta of zijn verbonden ondernemingen hebt betaald voor het Programma. De partijen erkennen dat de aansprakelijkheidsbeperkingen en de risicotoewijzing in deze Overeenkomst weerspiegeld worden in de Programmaprijs en essentiële elementen vormen in de transactie tussen de partijen. Zonder zou AlphaTheta het Programma niet hebben geleverd, of deze Overeenkomst niet zijn aangegaan.

8.2 De beperkingen of uitsluitingen van garanties en aansprakelijkheid die opgenomen zijn in deze Overeenkomst, doen geen afbreuk aan Uw wettelijke rechten als consument en zullen enkel op U van toepassing zijn inzover dergelijke beperkingen of uitsluitingen toegestaan zijn onder de wetten van de jurisdictie waarin U bent gevestigd.

8.3 Scheidbaarheid en verklaring van afstand. Als enige bepaling van deze Overeenkomst illegaal, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zou zijn, zal die bepaling afgedwongen worden voor zover dat mogelijk is of, indien de volledige bepaling onuitvoerbaar is, beschouwd worden als gescheiden van en verwijderd uit deze Overeenkomst, en zal de rest van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. De verklaring van afstand door een van de partijen, van een inbreuk op of schending van deze Overeenkomst, houdt geen verklaring van afstand in voor enige andere of daaropvolgende inbreuk of schending.

8.4 Geen toewijzing. U mag deze Overeenkomst of een van de rechten of verplichtingen van deze Overeenkomst niet toewijzen aan een derde, verkopen, overdragen, delegeren of anderszins verwerpen, vrijwillig noch onvrijwillig, door uitvoering van de wet of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AlphaTheta. Elke door U gedane toewijzing, overdracht of delegatie zal nietig en ongeldig zijn. Met inachtneming van het voorafgaande zal deze Overeenkomst bindend zijn en ten goede komen aan elk van de partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

8.5 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen de partijen, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of verklaringen, schriftelijke en mondelinge, met betrekking tot het onderwerp. Deze Overeenkomst mag niet gewijzigd of aangepast worden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AlphaTheta, en geen enkele handeling of gewoonte, en geen enkel document of gebruik, zal geacht worden deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen.

8.6 U aanvaardt dat deze Overeenkomst valt onder het recht van Japan en onder dit recht geïnterpreteerd zal worden.

Topresultaten

Alle resultaten bekijken

Niet gevonden wat je zocht? Probeer het eens met minder woorden of met een algemenere zoekterm.
Nog steeds niets? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst.